• upload/web/50/504787/slide/2014/04/14/07/19/139747797366.jpg
  • upload/web/50/504787/slide/2014/04/12/11/20/139727644539.jpg
  • upload/web/50/504787/slide/2014/04/12/11/21/139727646075.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.01249000_1367801530.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.16678200_1367801543.jpg
  • uploads/web/ads/qc_banner_0.41358800_1367801561.jpg
Thanh Toán Online

 

 

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 


Tên tài khoản


NGUYEN HUYNH MAI


Số tài khoản


0531.000.277.640


Phòng giao Dịch – Quận 2


 

NGÂN HÀNG AGRIBANK


Tên tài khoản


ĐINH MINH TÚ


Số tài khoản


6280.205.371.612


Chi nhánh đông Sài gòn


 

NGÂN HÀNG ACB


Tên tài khoản


ĐINH MINH TÚ


Số tài khoản


1622.763.79


Phòng giao dịch đông sài gòn


HỔ TRỢ GIAO HÀNG T0ÀN QUỐC